یکی از مشکلات پوستی که می تواند زیبایی فرد را تحت تأثیر خود قرار دهد، خال ها هستند که ضایع ای متداول در میان افراد بوده و کاملاٌ بی خطر می باشند. خال ها نوعی از تومورهای پوستی هستند که از سلول های ملانوییت به وجود می آیند. خال چیست؟ خال ها از سلول هایی […]