مهاجرت از اتفاقات رایج در این برهه ی زمانی است که در اکثر کشورها به دلایل مختلف رخ می دهد در کشور ما نیز مهاجرت به طور عمده به علل ، مهاجرت برای تحصیل در خارج از کشور ، مهاجرت برای زندگی در خارج از کشور و یا مهاجرت برای کار در خارج از کشور […]