هر فردی دوست دارد که زیبا باشد. اما زیبایی مصنوعی  تا چه زمانی و چه مدت می تواند نیاز افراد به زیبا بودن را تأمین کند. مسلم است که زیبایی طبیعی بهتر از هر زیبایی مصنوعی است حتی اگر به اندازه زیبایی مصنوعی زیبا نشده باشید باز هم بسیار قابل قبول تر و جذاب تر […]