خرید اقساطی خودرو روشی بسیار مناسب برای افرادی که پول کافی برای خرید خودرو را ندارند و اگر منتظر زمانی باشند که بتوانند تمام پول خودرو را تهیه کنند، با گرانتر شدن خودرو باز هم قادر به خرید خودرو نخواهند بود . افزایش روزانه ی قیمت خودرو موجب شده قیمت خودرو هر روز تغییر کرده […]