خدمات سالن زیبایی باهم متفاوت هستند به عنوان مثال با توجه به فضای سالن و مدیر سالن میتواند این خدمات شامل خدمات مو و آرایش باشد و در بعضی از سالن ها این کار گسترده تر و تخصصی تر انجام میشود و خدمات بیشتری شامل میشود. امروزه با گسترده شدن خدمات آرایشی و بهداشتی در […]