برای داشتن آرایش صورت زیبا و پوست صاف و درخشان باید ترتیب اعمال کرم ها و کرم پودر ها به صورتی  باشد که از رقیق ترین به غلیظ ترین استفاده شود .روغن زیرسازی پوست اولین ماده ای است که بهتر است روی پوست اعمال شود این ماده،روغنی از عصاره های طبیعی گیاهان است که پوست […]