سامبره چیست ؟ و تفاوت آن با آمبره؟ یکی از جدیدترین و داغ ترین روندهای رنگ مو سامبره است . سامبره اساساً نسخه ای ظریف تر و طبیعی تر از رنگ موی آمبره می باشد . در تکنیک سامبره از رنگ های بیشتری استفاده می شود ، این سبک به عنوان یک رویکرد رشد یافته […]