شناخت انواع پوست به چندین عامل اصلی تقسیم میشود اعم از: عوامل ژنتیکی که به فرد بصورت ارثی منتقل میشود. عوامل محیطی که شامل شرایط آب و هوایی منطقه ای که در آن زندگی میکنید و همچنین عادت های روزمره و نوع مراقب از پوست میتواند روی پوست شما تاثیر بکذارد . انواع پوست را […]