در گذشته جشن عقد بسیار مختصر و خودمانی برگذار می شده اما امروزه این جشن نیز به اندازه جشن عروسی مهم و پردنگ و فنگ شده است و هر عروس و دامادی به دنبال زیباترین دفتر ازدواج یا سالن عقد هستند .در همین راستا نیاز به معرفی این مراکز به شدت احساسا می شود .اما […]