آموزش کاشت ناخن و طراحی ناخن شامل سه روش اصلی می باشد که هنرجو به طور کامل روش های مختلف کاشت ناخن را می آموزد . همان طور که می دانید مراقبت از ناخن ها باعث حفظ زیبایی دست و پای شما خواهد شد . به همین دلیل در بین بانوان عزیز کاشت و طراحی […]