فواید حلزون برای پوست پوست انسان و خلزون تا حدودی عناصر یکسانی دارد و تعادل بین کلاژن و الاستین و هالورانیک موجود در پوست حلزون و انسان به طور تقریبی یکسان است .از آنجا که کلاژن و پروتئین اساسی ترین نگهدارنده های پوست بوده و کیفیت و کمیت کلاژن پوست اهمیت بسزایی داشته و می […]