در رسومات هر کشوری برخی خریدها در جشن عروسی و جهیزیه به عهده ی آقا داماد است اما اینکه تهیه چه وسایلی در رسومات کشورمان به عهده آقا داماد است در تمامی کشور به یک گونه نیست اما ما در این مقاله به طور جمع بندی کلی در رابطه با لیست وسایلی که خریدشان به […]