جوش هایی که روی پوست سر باز می زنند وحشتناک هستند اما وحشتناک تر از آن خلاص شدن از دست جای این جوش ها است که به صورت لکه های تیره و یا فرورفتگی و یا برجستگی هایی روی پوست باقی مانده زیبایی فرد را می کاهند .چه کنیم تا از شر جای جوش ها […]