یکی از مشاغلی که شانس مهاجرت به کانادا را افزایش می دهد کار آرایشگری است که می تواند در هر زمینه ای باشد.یکی از مواردی که موجب ایجاد امتیاز برای آرایشگران می شود پیشنهاد به کار از طرف آرایشگاه های کانادا است که کار را راحت می کند اما اگر این مورد هم نباشد باز […]